تصمیم گیری منطقی- احسان شفیعی ‌پورفرد

تصمیم گیری منطقی- احسان شفیعی ‌پورفرد

سخنران: احسان شفیعی ‌پورفرد
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ایلنویز
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
زمان: سه‌ شنبه  13 مهر 1395 ساعت 12:30 تا 13:30
موضوع کارگاه: تصمیم گیری منطقی