کارگاه آموزشی RCM2

کارگاه آموزشی RCM2

سخنران: دکتر علی زواشکیانی
سمت: مدیرعامل
دانشگاه/سازمان: شرکت پمکو
کشور: ایران
زمان: 11 الی 13 اسفند 1394
موضوع کارگاه
RCM2