استراتژی های بازیابی از اختلالات عمده تأمین در شبکه های منبع تک و چندگانه- دکتر نادر آزاد

استراتژی های بازیابی از اختلالات عمده تأمین در شبکه های منبع تک و چندگانه- دکتر نادر آزاد

سخنران: دکتر نادر آزاد
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه انتاریو
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
زمان: سه‌شنبه 27 آذر ماه 1397، ساعت 9:00 تا 10:00
موضوع کارگاه: استراتژی های بازیابی از اختلالات عمده تأمین در شبکه های منبع تک و چندگانه
Recovery Strategies from major supply disruptions in single and multiple sourcing networks