ارتباط بین ورزش و درمان افسردگی- دکتر سارا وزیریان

ارتباط بین ورزش و درمان افسردگی- دکتر سارا وزیریان

سخنران: دکتر سارا وزیریان
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه بریتیش کلمبیا
کشور: کانادا
محل سخنرانی: مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اكرم صلوات الله علیه
زمان: پنجشنبه 16 دی 1395 ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: ارتباط بین ورزش و درمان افسردگی