رابطه سرمایه ‌گذاری و عدم اطمینان در صنعت نفت و گاز- دکتر مهدی صادق ‌زاده

رابطه سرمایه ‌گذاری و عدم اطمینان در صنعت نفت و گاز- دکتر مهدی صادق ‌زاده

سخنران: دکتر مهدی صادق ‌زاده
سمت: عضو هیات مدیره
دانشگاه/سازمان: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ‌ریزی
کشور: ایران
محل سخنرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ‌ریزی
زمان: دوشنبه 4 اردیبهشت  1396 ساعت 11:00 تا 12:30
موضوع کارگاه: رابطه سرمایه ‌گذاری و عدم اطمینان در صنعت نفت و گاز
The relationship between investment and uncertainty in the oil and gas industry