جنبه های مهندسی مخزن مخازن تنگ نفت و گاز غیر متعارف- دکتر حمید بهمنش

جنبه های مهندسی مخزن مخازن تنگ نفت و گاز غیر متعارف- دکتر حمید بهمنش

سخنران: دکتر حمید بهمنش
سمت: دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کلگری
کشور: کانادا
محل سخنرانی:
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز
زمان: سه‌شنبه 12دی ماه 1396 ساعت 13:00
موضوع کارگاه: جنبه های مهندسی مخزن مخازن تنگ نفت و گاز غیر متعارف
Reservoir Engineering Aspects of Unconventional tight oil and gas Reservoirs