بخش های مقاوم در برابر فولاد: نوآوری در ساخت و ساز پایدار- دکتر آرمین نصیرنیا

بخش های مقاوم در برابر فولاد: نوآوری در ساخت و ساز پایدار- دکتر آرمین نصیرنیا

سخنران: دکتر آرمین نصیرنیا
سمت: دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه موناش
کشور: استرالیا
محل سخنرانی:
دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
زمان: شنبه 28 بهمن ماه 1396، 14:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: بخش های مقاوم در برابر فولاد: نوآوری در ساخت و ساز پایدار
resilient Steel Sections An Innovation in Sustainable Construction