مدیریت ریسک استراتژی های سرمایه گذاری بر مبنای کژتابی های بازار- مهدی حیدری

مدیریت ریسک استراتژی های سرمایه گذاری بر مبنای کژتابی های بازار- مهدی حیدری

سخنران: مهدی حیدری
سمت: دانشجوی دکتری مالی
دانشگاه/سازمان: مدرسه اقتصاد استکهلم
کشور: سوئد
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
موضوع کارگاه: مدیریت ریسک استراتژی های سرمایه گذاری بر مبنای کژتابی های بازار