آر ان اِی های غیرمجاز در سلول های بنیادی، توسعه و بیماری- دکتر مهدی پیروز

آر ان اِی های غیرمجاز در سلول های بنیادی، توسعه و بیماری- دکتر مهدی پیروز

سخنران: دکتر مهدی پیروز
سمت: محقق پساد کتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه هاروارد
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
دانشکده زیست شناسی دانشگاه تهران
زمان: شنبه 9 دی ماه 1396 11:30 تا 13:00
موضوع کارگاه: آر ان اِی های غیرمجاز در سلول های بنیادی، توسعه و بیماری
RNAs in Stem Cells, Development, and Disease