نقش قانون گذاری محتوا در توسعه موقعیت های ای اند پی و تحویل پروژه ها- بابک اسدی

نقش قانون گذاری محتوا در توسعه موقعیت های ای اند پی و تحویل پروژه ها- بابک اسدی

سخنران: بابک اسدی
سمت: مدیرعامل
دانشگاه/سازمان: شرکت بین ‌المللی نپتا
کشور: هلند
محل سخنرانی: پژوهشگاه صنعت نفت
زمان: یکشنبه 22 اسفند 1395 ساعت 14:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: نقش قانون گذاری محتوا در توسعه موقعیت های ای اند پی و تحویل پروژه ها