نقش تکنولوژی های نوین در توسعه اقتصادی – دکتر بهرخ خوشنویس

نقش تکنولوژی های نوین در توسعه اقتصادی – دکتر بهرخ خوشنویس

سخنران: دکتر بهرخ خوشنویس
سمت: استاد ارشد صنایع و سیستم ها
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: اتاق بازرگانی اصفهان
زمان: چهارشنبه 16 دی ماه 1394 ساعت 16
موضوع کارگاه: نقش تکنولوژی های نوین در توسعه اقتصادی