مقدمه ای بر سیستم مدل سازی منطقه ای اقیانوس (ROMS)- دکتر ابوذر طباطبایی

مقدمه ای بر سیستم مدل سازی منطقه ای اقیانوس (ROMS)- دکتر ابوذر طباطبایی

سخنران: دکتر ابوذر طباطبایی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ام آی تی
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
زمان:
دوشنبه تا چهارشنبه، 21 تا 23 آبان ماه 1397
موضوع کارگاه: مقدمه ای بر سیستم مدل سازی منطقه ای اقیانوس (ROMS)
ROMS