رسوب شناسی و لایه نگاری شیمیایی از پالئوسن فوقانی به ائوسن اقشار در حوضه زاگرس، ایران: پیامدهای برای نوسانات سطح دریا در اطراف فاصله پی ای تی ام- سید حمیدرضا اعظمی

رسوب شناسی و لایه نگاری شیمیایی از پالئوسن فوقانی به ائوسن اقشار در حوضه زاگرس، ایران: پیامدهای برای نوسانات سطح دریا در اطراف فاصله پی ای تی ام- سید حمیدرضا اعظمی

سخنران: سید حمیدرضا اعظمی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه وین
کشور: اتریش
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
زمان: سه‌شنبه 4 مهرماه 1396 ساعت 12:00 تا 13:00
موضوع کارگاه: رسوب شناسی و لایه نگاری شیمیایی از پالئوسن فوقانی به ائوسن اقشار در حوضه زاگرس، ایران: پیامدهای برای نوسانات سطح دریا در اطراف فاصله پی ای تی ام
Sedimentology and chemostratigraphy of Upper Paleocene