خودبهبودی کامپوزیت های پلیمری- دکتر پوریا پاسبخش

خودبهبودی کامپوزیت های پلیمری- دکتر پوریا پاسبخش

سخنران: دکتر پوریا پاسبخش
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه موناش
کشور: مالزی
محل سخنرانی: پژوهشگاه مواد و انرژی
زمان: یکشنبه 5 دی 1395 ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: خودبهبودی کامپوزیت های پلیمری