خودبازیابی شبکه های توزیع با حضور واحدهای تولید پراکنده بر اساس مدل بهینه یابی تحلیلی- آقای حسین سخاوت‌منش

خودبازیابی شبکه های توزیع با حضور واحدهای تولید پراکنده بر اساس مدل بهینه یابی تحلیلی- آقای حسین سخاوت‌منش

سخنران: آقای حسین سخاوت‌منش
سمت: دانشجو
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ای پی اف ال
کشور: سوئیس 
محل سخنرانی: دانشگاه تهران
زمان:
سه‌شنبه 22 آبان ماه 1397، ساعت 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: خودبازیابی شبکه های توزیع با حضور واحدهای تولید پراکنده بر اساس مدل بهینه یابی تحلیلی
Self-retrieval of distribution networks with the presence of distributed generation units base