فروش خسارت مالی بانک های ناموفق-دکتر پژمان عابدی‌فر

فروش خسارت مالی بانک های ناموفق-دکتر پژمان عابدی‌فر

سخنران: دکتر پژمان عابدی‌فر
سمت: عضو هیات علمی
دانشگاه/سازمان: دانشگاه سنت اندروز
کشور: اسکاتلند
محل سخنرانی: دانشگاه امام صادق
زمان: یکشنبه 30 دی‌ماه 1397، ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: فروش خسارت مالی بانک های ناموفق
selling Failed Banks Financial Stregth of Acquires