حساسیت ریسک گریزی – دکتر نرگس حاجی ملادرویش

حساسیت ریسک گریزی – دکتر نرگس حاجی ملادرویش

سخنران: دکتر نرگس حاجی ملادرویش
سمت: دکترای اقتصاد رفتاری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه لستر
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا
زمان: دوشنبه 17 اسفند 1394
موضوع کارگاه: حساسیت ریسک گریزی