پارادایم اکوسیستم خدمت و چگونگی خلق ارزش- دکتر کامران رزم دوست

پارادایم اکوسیستم خدمت و چگونگی خلق ارزش- دکتر کامران رزم دوست

سخنران: دکتر کامران رزم دوست
سمت: مدرس
دانشگاه/سازمان: کالج لندن
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
زمان: 4 مرداد ماه 1395
موضوع کارگاه: پارادایم اکوسیستم خدمت و چگونگی خلق ارزش