پرتاب نور بر روی پیش بینی خاموشی در سیستم های قدرت کم کربن با استفاده از تئوری پیچیدگی، نمودارهای مورفولوژیکی و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ- دکتر محمدجواد سنجری

پرتاب نور بر روی پیش بینی خاموشی در سیستم های قدرت کم کربن با استفاده از تئوری پیچیدگی، نمودارهای مورفولوژیکی و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ- دکتر محمدجواد سنجری

سخنران: دکتر محمدجواد سنجری
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه اوکلند
کشور: نیوزلند 
محل سخنرانی: دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
زمان:
دوشنبه 3 اردیبهشت1397، ساعت 15:00تا 16:30
موضوع کارگاه: پرتاب نور بر روی پیش بینی خاموشی در سیستم های قدرت کم کربن با استفاده از تئوری پیچیدگی، نمودارهای مورفولوژیکی و تجزیه و تحلیل داده های بزرگ
shedding Light on Blackout Propagation in Low-Carbon Power Systems