عوامل مهم تاثیرگذار بر انگیزه در بخش معدن- دکتر امیربیژن یثربی

عوامل مهم تاثیرگذار بر انگیزه در بخش معدن- دکتر امیربیژن یثربی

سخنران: دکتر امیربیژن یثربی
سمت: عضو هیات علمی افتخاری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه اکستر
کشور:  انگلستان
محل سخنرانی:
دانشکده مهندسی معدن و متالورژی
زمان: دوشنبه 6 آذر ماه 1396 ساعت 8:30 تا 13:00
موضوع کارگاه: عوامل مهم تاثیرگذار بر انگیزه در بخش معدن
Significant Factors that Influence Motivation within Mining Sectors