بررسى روش‌ هاى کاربرد درموسكوپ در تشخيص بيمارى‌ هاى پوست- دکتر مرتضی معتمدی

بررسى روش‌ هاى کاربرد درموسكوپ در تشخيص بيمارى‌ هاى پوست- دکتر مرتضی معتمدی

سخنران: دکتر مرتضی معتمدی
سمت: مشاور
دانشگاه/سازمان: ان اچ اس تراست
کشور: انگلستان
محل سخنرانی: بیمارستان رسول اکرم
زمان: چهارشنبه 3 خرداد 1396 ساعت  8:30 تا 10:30
موضوع کارگاه: بررسى روش‌ هاى کاربرد درموسكوپ در تشخيص بيمارى‌ هاى پوست
skin diseases