سیستم های یادگیری هوشمند و شخصی در بهداشت و درمان- دکتر سهیل سیبداری

سیستم های یادگیری هوشمند و شخصی در بهداشت و درمان- دکتر سهیل سیبداری

سخنران: دکتر سهیل سیبداری
سمت: دانشیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ماساچوست
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ ها دانشگاه تربیت مدرس
زمان:
یکشنبه 21 مرداد 1397، ساعت 11:00تا 12:00
موضوع کارگاه: سیستم های یادگیری هوشمند و شخصی در بهداشت و درمان
smart and Personalized Learning Systems in Healthcare