شهر هوشمند به عنوان یک روند جهانی- دکتر حسین ثاقبی

شهر هوشمند به عنوان یک روند جهانی- دکتر حسین ثاقبی

سخنران: دکتر حسین ثاقبی
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه اچ تی دبلیو
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
زمان:
شنبه 12 اسفند ماه 1396، 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: شهر هوشمند به عنوان یک روند جهانی
smart City as a Global Trend