کارخانه هوشمند و تبدیل دیجیتال- گودرز محبوبی

کارخانه هوشمند و تبدیل دیجیتال- گودرز محبوبی

سخنران: گودرز محبوبی
سمت: مدیرعامل
دانشگاه/سازمان: اکسسیو
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
زمان: پنجشنبه  15 مهر 1395، ساعت 15:00
موضوع کارگاه: کارخانه هوشمند و تبدیل دیجیتال