نقش شبکه های اجتماعی سازمانی در مدیریت دانش- محمد بشیر صدیقی

نقش شبکه های اجتماعی سازمانی در مدیریت دانش- محمد بشیر صدیقی

سخنران: محمد بشیر صدیقی
سمت: دانشجوی دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه دلفت
کشور: هلند
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه 15 آذر 1395 ساعت 16:00 تا 18:00
موضوع کارگاه: نقش شبکه های اجتماعی سازمانی در مدیریت دانش