بازاریابی رسانه های اجتماعی و مدیریت کسب و کار- دکتر مینو طالبی آشوری

بازاریابی رسانه های اجتماعی و مدیریت کسب و کار- دکتر مینو طالبی آشوری

سخنران: دکتر مینو طالبی آشوری
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه پردو
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشگاه علوم و فنون مازندران
زمان: جمعه 13 مرداد ماه 1396 ساعت 9:00 تا 17:00
موضوع کارگاه: بازاریابی رسانه های اجتماعی و مدیریت کسب و کار
Social Media Marketing and Business Management