آینده سلول‌ های خورشیدی و چالش ‌های آن-دکتر مهرنوش مختاری ‌مهر

آینده سلول‌ های خورشیدی و چالش ‌های آن-دکتر مهرنوش مختاری ‌مهر

سخنران: دکتر مهرنوش مختاری ‌مهر
سمت: دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه نورثامبریا
کشور: انگلستان
محل سخنرانی:
دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
زمان: شنبه 2 دی ماه 1396، 10:30 تا 11:30
موضوع کارگاه: آینده سلول‌ های خورشیدی و چالش ‌های آن
sollar cell