تکنیک های جدید راه اندازی یک کسب و کار مخاطره آمیز با تمرکز بر روش استارتاپ ناب- دکتر پوریا درنی همدانی

تکنیک های جدید راه اندازی یک کسب و کار مخاطره آمیز با تمرکز بر روش استارتاپ ناب- دکتر پوریا درنی همدانی

سخنران: دکتر پوریا درنی همدانی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تیلبرگ
کشور: هلند
زمان:
چهارشنبه 22 آذرماه 1396 ساعت 15:00 تا 16:30
موضوع کارگاه: تکنیک های جدید راه اندازی یک کسب و کار مخاطره آمیز با تمرکز بر روش استارتاپ ناب
Starting a risky business