برتری استارتاپ ها در ایجاد بازارهای نو در پرتوی نگاه درون زا به ایجاد و رشد توانمندی های سازمانی- مهدی هاشمیان

برتری استارتاپ ها در ایجاد بازارهای نو در پرتوی نگاه درون زا به ایجاد و رشد توانمندی های سازمانی- مهدی هاشمیان

سخنران: مهدی هاشمیان
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ام آی تی
کشور: امریکا
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: چهارشنبه 5 خرداد ساعت 9 الی 11
موضوع کارگاه: برتری استارتاپ ها در ایجاد بازارهای نو در پرتوی نگاه درون زا به ایجاد و رشد توانمندی های سازمانی