برتری استارتاپ ها در ایجاد بازارهای نو در پرتوی نگاه درون زا به ایجاد و رشد توانمندی های سازمانی- مهدی هاشمیان

برتری استارتاپ ها در ایجاد بازارهای نو در پرتوی نگاه درون زا به ایجاد و رشد توانمندی های سازمانی- مهدی هاشمیان

سخنران: مهدی هاشمیان
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ام آی تی
کشور: امریکا
محل سخنرانی: دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
زمان: 3 و 4 خرداد ماه 1395 ساعت 14
موضوع کارگاه: برتری استارتاپ ها در ایجاد بازارهای نو در پرتوی نگاه درون زا به ایجاد و رشد توانمندی های سازمانی