استارت آپ ها در صنعت بیوتکنولوژی دارویی از افسانه تا واقعیت- دکتر صالح فرازی

استارت آپ ها در صنعت بیوتکنولوژی دارویی از افسانه تا واقعیت- دکتر صالح فرازی

سخنران: دکتر صالح فرازی
سمت: استاد مدعو
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کارلوس سوم مادرید
کشور: اسپانیا 
محل سخنرانی: پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف
زمان:
یکشنبه 28 مرداد 1397، ساعت 15:00تا 18:00
موضوع کارگاه: استارت آپ ها در صنعت بیوتکنولوژی دارویی از افسانه تا واقعیت
Startups in the Pharmaceutical Biotechnology Industry from Myth to Reality