گزارش بیماری های اس تی دی در ایران و خاورمیانه- دکتر هاله اشکی

گزارش بیماری های اس تی دی در ایران و خاورمیانه- دکتر هاله اشکی

سخنران: دکتر هاله اشکی
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کالیفرنیا
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: مرکز آموزشی پژوهشی درمانی حضرت رسول اكرم (ص)
زمان: شنبه 18 دی 1395 ساعت 9:00 تا 11:00
موضوع کارگاه: گزارش بیماری های اس تی دی در ایران و خاورمیانه