تعیین ساختار نانو ذرات با تابش سینکروترون- دکتر اردلان ضرغام

تعیین ساختار نانو ذرات با تابش سینکروترون- دکتر اردلان ضرغام

سخنران: دکتر اردلان ضرغام
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه برمن
کشور: آلمان
محل سخنرانی: دانشکده فیزیک واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
زمان: چهارشنبه 30 فروردین 1396 ساعت 14:00 تا 16:00 
موضوع کارگاه: تعیین ساختار نانو ذرات با تابش سینکروترون
structure determination of nanoparticles by synchrotron radiation