مطالعه عوامل فنی-اجتماعی تشویق کاربران شبکه‌های اجتماعی به اشتراک‌گذاری دانایی تخصصی خود-دکتر سنا مژده

مطالعه عوامل فنی-اجتماعی تشویق کاربران شبکه‌های اجتماعی به اشتراک‌گذاری دانایی تخصصی خود-دکتر سنا مژده

سخنران: دکتر سنا مژده
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه کنکوردیا
کشور: کانادا 
محل سخنرانی: دانشگاه الزهرا
زمان: دوشنبه 3 دی ماه 1397، ساعت10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: مطالعه عوامل فنی-اجتماعی تشویق کاربران شبکه‌های اجتماعی به اشتراک‌گذاری دانایی تخصصی خود
Study of socio-technical factors Encourage social network users to share their specialized knowledge