مطالعه عوامل فنی-اجتماعی کاربران شبکه های اجتماعی برای به اشتراک گذاری دانایی تخصصی خود- دکتر سنا مژده

مطالعه عوامل فنی-اجتماعی کاربران شبکه های اجتماعی برای به اشتراک گذاری دانایی تخصصی خود- دکتر سنا مژده

سخنران: دکتر سنا مژده
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه اونتاریو
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشگاه شهید بهشتی
زمان: دوشنبه 8 بهمن ماه 1397، ساعت 13:30 تا 14:30
موضوع کارگاه: مطالعه عوامل فنی-اجتماعی کاربران شبکه های اجتماعی برای به اشتراک گذاری دانایی تخصصی خود
Study the socio-technical factors of social network users sharing their specialized knowledge