سطح و فصل مشترک- دکتر پیمان طاهری

سطح و فصل مشترک- دکتر پیمان طاهری

سخنران: دکتر پیمان طاهری
سمت: پژوهشگر
دانشگاه/سازمان: دانشگاه  برکلی
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: دانشگاه گلستان
زمان: سه ‌شنبه 10 اسفند 1395 ساعت 13:00 تا 15:00
موضوع کارگاه: سطح و فصل مشترک