بقای استارتاپ ‌ها- دکتر سعید سهامی

بقای استارتاپ ‌ها- دکتر سعید سهامی

سخنران: دکتر سعید سهامی
سمت: موسس
دانشگاه/سازمان: شرکت استیلت مد
کشور: کانادا
محل سخنرانی: مرکز رشد رفاه موسسه آموزش عالی بهزیستی و تامین اجتماعی
زمان: چهارشنبه 29  دی 1395 ساعت 14:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: بقای استارتاپ ‌ها