مدیریت زنجیره تأمین پایدار- دکتر محسن ورسه‌ ای

مدیریت زنجیره تأمین پایدار- دکتر محسن ورسه‌ ای

سخنران: دکتر محسن ورسه‌ ای
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: موسسه کسب و کار
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ ریزی
زمان: چهارشنبه 22 شهریورماه 1396 ساعت 14:00
موضوع کارگاه: مدیریت زنجیره تأمین پایدار
Sustainable supply chain management