بیولوژی سیستم ها: نسبت به درک پیچیدگی مولکولی پایه بیماری- دکتر فاطمه وفایی

بیولوژی سیستم ها: نسبت به درک پیچیدگی مولکولی پایه بیماری- دکتر فاطمه وفایی

سخنران: دکتر فاطمه وفایی
سمت: مدرس
دانشگاه/سازمان: دانشگاه نیو ساوت ولز
کشور: استرالیا
محل سخنرانی: مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
زمان:
سه‌شنبه 22 اسفندماه 1396، ساعت 15:00 تا 16:30
موضوع کارگاه: بیولوژی سیستم ها: نسبت به درک پیچیدگی مولکولی پایه بیماری
system biology