ارزش‌آفرینی، نوآوری و مدیریت ‌گذار بر مبنای توسعه پایدار زیست محیطی- مهسا بنی ‌اسدی

ارزش‌آفرینی، نوآوری و مدیریت ‌گذار بر مبنای توسعه پایدار زیست محیطی- مهسا بنی ‌اسدی

سخنران: مهسا بنی‌ اسدی
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه بولونیا
کشور: ایتالیا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
زمان: یکشنبه 20 فروردین 1396 ساعت 11:00 تا 12:30
موضوع کارگاه: ارزش‌آفرینی، نوآوری و مدیریت ‌گذار بر مبنای توسعه پایدار زیست محیطی