سیستم های پروتئینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس- امیر بنائی اصفهانی

سیستم های پروتئینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس- امیر بنائی اصفهانی

سخنران: امیر بنائی اصفهانی
سمت: دانشجوی دکتری  
دانشگاه/سازمان: موسسه بیولوژی سیستم های مولکولی
کشور: سوئیس
محل سخنرانی:
مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران
زمان: پنج‌ شنبه 30 آذر ماه 1396، ساعت 12:30
موضوع کارگاه: سیستم های پروتئینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
systems Proteomics of Mycobacterium Tuberculosis