هدف قرار دادن میتوکندری سلول آلزایمر از طریق نیلووتینب به عنوان یک روش درمانی- دکتر آیدا عدلی ‌مقدم

هدف قرار دادن میتوکندری سلول آلزایمر از طریق نیلووتینب به عنوان یک روش درمانی- دکتر آیدا عدلی ‌مقدم

سخنران: دکتر آیدا عدلی ‌مقدم
سمت: محقق پسادکتری
دانشگاه/سازمان: آزمایشگاه پلاستيك نحوی و حافظه يابی وینیپگ
کشور: کانادا
محل سخنرانی: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
زمان: دوشنبه 26 تيرماه 1396 ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: هدف قرار دادن میتوکندری سلول آلزایمر از طریق نیلووتینب به عنوان یک روش درمانی
Targeting Alzheimer cell mitochondria via Nilotinib as a therapeutic approach