آموزش دانشجویان برای استفاده مناسب از زبان-  دکتر زهره اسلامی راسخ

آموزش دانشجویان برای استفاده مناسب از زبان- دکتر زهره اسلامی راسخ

سخنران: دکتر زهره اسلامی راسخ
سمت: استاد
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ای اند ام 
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشگاه گلستان
زمان: ‌چهارشنبه 12 دی 1397، ساعت 14:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: آموزش دانشجویان برای استفاده مناسب از زبان
teaching Students to Use Language Appropriately and with Agency