انتشار فناوری در زمینه بهداشت و درمان- دکتر محسن جعفری سنقری

انتشار فناوری در زمینه بهداشت و درمان- دکتر محسن جعفری سنقری

سخنران: دکتر محسن جعفری سنقری
سمت: استادیار
دانشگاه/سازمان: دانشگاه توئنت
کشور: هلند
محل سخنرانی: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زمان: سه‌شنبه 30 بهمن ماه 1397، ساعت 9:00 تا 11:00
موضوع کارگاه: انتشار فناوری در زمینه بهداشت و درمان
technology Diffusion in Healthcare Context