اثر خواص مکانیکی تاندون و سلول بر چگونگی پاسخ آن‌ ها به محرکات محیطی- لیلا جعفری

اثر خواص مکانیکی تاندون و سلول بر چگونگی پاسخ آن‌ ها به محرکات محیطی- لیلا جعفری

سخنران: لیلا جعفری
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه شربروک
کشور: کانادا
محل سخنرانی: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
زمان: دوشنبه 3 مهرماه 1396 ساعت 12:30 تا 14:00
موضوع کارگاه: اثر خواص مکانیکی تاندون و سلول بر چگونگی پاسخ آن‌ ها به محرکات محیطی
tendons MECHANICAL EFFECT