اثر تاسیس دانشگاه در شهرستان ‌ها بر نرخ ازدواج؛ شواهدی از گسترش آموزش عالی در ایران در دو دهه اخیر- دکتر سید محمد کریمی

اثر تاسیس دانشگاه در شهرستان ‌ها بر نرخ ازدواج؛ شواهدی از گسترش آموزش عالی در ایران در دو دهه اخیر- دکتر سید محمد کریمی

سخنران: دکتر سید محمد کریمی
سمت: دکتری  
دانشگاه/سازمان: دانشگاه ایلینوی
کشور: آمریکا
محل سخنرانی:
موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
زمان: سه ‌شنبه 12دی ماه 1396، 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: اثر تاسیس دانشگاه در شهرستان ‌ها بر نرخ ازدواج؛ شواهدی از گسترش آموزش عالی در ایران در دو دهه اخیر
The effect of the establishment of the university