تحولات فناورانه سیستم‌های انرژی و حمل و نقل: تاثیرات بر صنعت خودرو- آقای سیامک خرمی

تحولات فناورانه سیستم‌های انرژی و حمل و نقل: تاثیرات بر صنعت خودرو- آقای سیامک خرمی

سخنران: آقای سیامک خرمی
سمت: فعال انرژی های نو
دانشگاه/سازمان: آمریکای شمالی
کشور: آمریکای شمالی
محل سخنرانی: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
زمان: دو‌شنبه 10 دی ماه 1397، ساعت 14:00 تا 16:00
موضوع کارگاه: تحولات فناورانه سیستم‌های انرژی و حمل و نقل: تاثیرات بر صنعت خودرو
The evolution of information technology in the energy and transportation system the impact on the