تاثیر نوآفرینی و کارآفرینی در محیط زیست، انرژی و آب- مهندس سید‌علی برزانیان

تاثیر نوآفرینی و کارآفرینی در محیط زیست، انرژی و آب- مهندس سید‌علی برزانیان

سخنران: مهندس سید‌علی برزانیان
سمت: پژوهشگر
دانشگاه/سازمان: دانشگاه استنفورد
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: باشگاه کارآفرینی تیوان
زمان: شنبه 19 آبان ماه 1397، 16:00 تا 18:00
موضوع کارگاه: تاثیر نوآفرینی و کارآفرینی در محیط زیست، انرژی و آب
The impact of innovation and entrepreneurship on the environment, energy and water