نقش جرایم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت های آن برای ایران-  آقای مهیار سفیدگران

نقش جرایم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت های آن برای ایران- آقای مهیار سفیدگران

سخنران:آقای مهیار سفیدگران
سمت: دانشجوی دکتری
دانشگاه/سازمان: دانشگاه تگزاس
کشور: آمریکا
محل سخنرانی: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
زمان: دو‌شنبه 24 دی ماه 1397، ساعت 14:00 تا 15:30
موضوع کارگاه: نقش جرایم مالی در اقتصاد آمریکا و دلالت های آن برای ایران
The role of financial crimes in the US economy and its implications for Iran