نقش عضلات و کیفوز توراسیک در شکستگی مهره متعاقب پوکی استخوان در افراد سالمند- دکتر جواد موسوی

نقش عضلات و کیفوز توراسیک در شکستگی مهره متعاقب پوکی استخوان در افراد سالمند- دکتر جواد موسوی

سخنران: دکتر جواد موسوی
سمت: محقق
دانشگاه/سازمان: دانشگاه هاروارد
کشور: آمریکا 
محل سخنرانی: دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
زمان:
چهارشنبه 9خرداد 1397، ساعت 10:00 تا 12:00
موضوع کارگاه: نقش عضلات و کیفوز توراسیک در شکستگی مهره متعاقب پوکی استخوان در افراد سالمند
The role of muscle and thoracic kyphosis in vertebral fracture following osteoporosis in the elderly